Arbeidsongeschiktheid en mediation

De praktijk laat zien dat kwesties tussen arbeidsongeschikte werknemers en werkgevers nog al eens uit de hand kunnen lopen. Daarbij valt te denken aan tal van onderwerpen, zoals een onderliggend arbeidsconflict, betwisting of er sprake is van ongeschiktheid, of er passende arbeid kan worden verricht, of er aan re-integratieverplichtingen is voldaan etc. In een groot …

Mediation en de reikwijdte van geheimhoudingsafspraken

Gedurende mediation maken partijen de afspraak dat al hetgeen zij bespreken binnen de vertrouwelijkheid (de geheimhouding) valt. Het komt voor dat deze afspraak wordt geschonden, bijvoorbeeld doordat één van de partijen informatie naar buiten brengt tijdens een procedure bij de rechter. Zo ook bij de kantonrechter te Gouda. Feiten Werknemer is sinds 2004 in dienst …

De zwaarte van de herplaatsingsverplichting

Op 20 mei 2022 heeft de Rechtbank Rotterdam (AR 2022 – 0640) uitspraak gedaan over een kwestie waarbij werkgever in een ontslagprocedure bij UWV voldoende gronden had om aan te tonen dat de functie van werknemer kwam te vervallen maar waarbij onvoldoende was onderzocht of er herplaatsingsmogelijkheden waren. Het UWV weigerde de aanvraag. De vervolgstappen …